Všeobecné obchodné podmienky

Čítať viac

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ICPP Group

Článok I. Úvodné ustanovenia

  1. ICPP Group je tvorená nasledujúcimi Poskytovateľmi:
   1. EUROBART s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 570 970 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 22995/V, DIČ: 2022739411, IČ DPH: SK2022739411,
   2. osobnyudaj.sk, s.r.o. so sídlom DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 528 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 41065/V, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041,(ďalej len ako „Skupina ICPP“ alebo „Poskytovateľ“)
  2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností ICPP Group a Klienta. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom.
  3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Poskytovateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi a Klientom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom.
  4. Na zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa vzťahujú tie časti týchto VOP, ktoré sa týkajú jednotlivých Služieb poskytovaných Poskytovateľom Klientovi.
  5. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP ani v iných dohodách medzi Poskytovateľom a Klientom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

  1. Definície pojmov:
   1. VOP SÚ TIETO VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, KTORÉ SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ZMLUVNÉHO VZŤAHU MEDZI POSKYTOVATEĽOM A KLIENTOM.
   2. POSKYTOVATEĽ JE ICPP GROUP.
   3. ICPP GROUP JE KU DŇU VYDANIA TÝCHTO VOP TVORENÁ NASLEDOVNÝMI SPOLOČNOSŤAMI:
    1. EUROBART s.r.o. so sídlom Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 570 970 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 22995/V, DIČ: 2022739411, IČ DPH: SK2022739411,
    2. osobnyudaj.sk, s.r.o. so sídlom DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 528 041 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 41065/V, DIČ: 2120357041, IČ DPH: SK2120357041
   4. KLIENT JE FYZICKÁ OSOBA (FO), FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEĽ A PRÁVNICKÁ OSOBA (PO).
   5. OBJEDNÁVKA JE OBJEDNÁVKA KLIENTA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, VO FORME A S OBSAHOM STANOVENÝMI POSKYTOVATEĽOM.
   6. ZMLUVA JE POSKYTOVATEĽOM AKCEPTOVANÁ OBJEDNÁVKA ZO STRANY KLIENTA
   7. ZMLUVNÉ STRANY SÚ POSKYTOVATEĽ A KLIENT
   8. WEBOVÝM SÍDLOM ALEBO WEBOVOU STRÁNKOU ALEBO INTERNETOVOU STRÁNKOU POSKYTOVATEĽA JE WWW.SPUSTI.TO

ČLÁNOK III. UZATVORENIE ZMLUVY

  1. Objednávku môže Klient urobiť na webovom sídle služby na základe vyplnenia objednávkového formulára. Uskutočnením objednávky Klient súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, akceptuje ponuku Poskytovateľa a záväzne objednáva predmet objednávky. Objednávka je návrhom zmluvy o poskytnutí služieb. K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom odoslania objednávky Klientom a jej prijatia Poskytovateľom alebo na základe objednávky Klienta a priamo jej plnenie Poskytovateľom.
  2. Objednávku s dodatkom alebo odchýlkou zmluvné strany nepovažujú za prijatie objednávky. Ponuka musí byť Klientom prijatá bez akýchkoľvek výhrad.
  3. V prípade cenovej kalkulácie alebo ponuky je zmluva uzatvorená okamihom odsúhlasenia cenovej kalkulácie alebo ponuky oboma zmluvnými stranami.
  4. Poskytovateľ v čo najkratšom termíne, zvyčajne však do 7 pracovných dní objednávku potvrdí.
  5. Uzatvorením Zmluvy alebo odoslaním objednávky alebo akceptovaním cenovej ponuky Spoločnosti akýmkoľvek spôsobom Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré mu boli sprístupnené Poskytovateľom.

ČLÁNOK IV. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

  1. Právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe Zmluvy, ak nie je v Zmluve, týchto VOP alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel, resp. bydlísk Zmluvných strán.
  2. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
  3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
   1. Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo
   2. doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej Zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
   3. Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo
   4. odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej zásielky.

ČLÁNOK V.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ÚČTOVNÍCTVA

  1. Definície pojmov pre účely poskytovania služby účtovníctva:
   1. Zákonom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  2. Rozsah služieb
   1. Poskytovateľ sa na základe zmluvy uzatvorenej na webovom sídle s Klientom zaviazal poskytnúť riadne a včasné vedenie personálnej (mzdovej) agendy, jednoduchého a podvojného účtovníctva najmä v súlade so zákonom o účtovníctve a ostatnými platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike a záväzok Klienta za riadne poskytnuté služby zaplatiť odplatu spôsobom a vo výške dohodnutej v tejto zmluve. Presný počet a rozsah služieb určí Poskytovateľ a Klient na internetovom sídle Poskytovateľa pri uzatvorení zmluvy.
   2. Vedenie účtovníctva zahŕňa, na základe dohody s Klientom najmä, avšak nie len:
    1. vedenie účtovníctva vrátane účtovania v peňažnom denníku, hlavnej knihe a analytickej evidencie,
    2. spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov (došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady),
    3. saldokonto dodávateľov a odberateľov,
    4. evidencia hmotného a nehmotného majetku,
    5. zastupovanie pri komunikácii s daňovým úradom – elektronická komunikácia,
    6. vypracovanie ročnej účtovnej závierky pre jednoduché účtovníctvo, ktorá pozostáva z výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu majetku a záväzkoch, vypracovanie ročnej účtovnej závierky pre podvojné účtovníctvo, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát, prílohy v predpísanej forme,
    7. podklady k vypracovaniu inventarizácie majetku a záväzkov Klienta,
    8. daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
    9. daňové priznanie k DPH, kontrolné výkazy k DPH a súhrnné výkazy podľa potrieb Klienta,
    10. súčinnosť pri kontrolách z Finančnej správy,
    11. ďalšie účtovné služby v zmysle Zákona a pokynov Klienta
   3. Vedenie personálnej a mzdovej agendy zahŕňa, na základe dohody s Klientom najmä, avšak nie ten:
    1. Viesť personálnu a mzdovú agendu zamestnancov, robiť vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, vystavovať zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zrazených zálohách
    1. agenda sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia zamestnancov v rozsahu povinnosti zamestnávateľa podľa príslušných právnych predpisov,
    2. komunikácia (prihlasovanie, odhlasovanie registrácia) so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami vo vzťahu k zamestnancom,
    3. súčinnosť pri kontrolách sociálnej a zdravotnej poisťovne,
    4. informovanie Klienta o všetkých zmenách v legislatíve a na jeho žiadosť poskytnúť potrebné konzultácie,
   1. Poradenské služby, pričom poradenské služby zahŕňajú odborné poradenstvo Poskytovateľa ohľadne ekonomickej činnosti Klienta, vedenie jeho účtovníctva a ďalších činností, ktoré sú s týmto spojené, avšak nie poskytnutie daňového poradenstva v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Poradenské služby môžu byť Klientovi poskytnuté vo forme podľa predchádzajúcej dohody s Klientom.
   1. Ďalšími činnosťami súvisiacimi s ekonomickou agendou klienta sa rozumejú tie činnosti, ktoré sú spojené s plnením podľa tohto článku, a na ktorých sa Klient a Poskytovateľ vzájomne dohodnú.
   2. Klient berie na vedomie, že súčasťou služieb od Poskytovateľa môžu byť aj iné produkty (počítačové programy a aplikácie). Používanie produktov sa riadi samostatnými licenčnými podmienkami a/alebo VOP.
   3. Činnosti uvedené v tomto článku budú pre Klienta vykonávané priebežne počas roka a v rozsahu a v termínoch podľa individuálne dohodnutých podmienok počas trvania zmluvného vzťahu, a to po predložení účtovných/daňových dokladov Klientom. Činnosti uvedené v bode 5.2.2. písm. f) budú vykonané po ukončení príslušného zdaňovacieho obdobia, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa skončenia zdaňovacieho obdobia Klienta, v prípade, že Klient nepožiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Činnosti uvedené v bode 5.2.3. budú vykonávané priebežne podľa prevádzkových potrieb Klienta a v súlade so zákonom stanovenými lehotami spojenými so spracovaním mzdovej agendy.
   4. Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu dokladov v zmysle tohto článku VOP dôjde v lehotách a spôsobom, ako je uvedené vo VOP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   5. Informácie o produktoch a službách Poskytovateľa sú verejne dostupné na webovom sídle Poskytovateľa.
  1. Práva a povinnosti zmluvných strán:
   1. Klient je povinný riadne a včas poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a podklady k zabezpečeniu účtu tejto zmluvy a VOP a zaväzuje sa konať tak, aby nebol účel zmluvy a VOP zmarený, či už jeho konaním, alebo akoukoľvek treťou osobou.
   2. Klient je povinný pred začatím poskytovania akejkoľvek služby podľa zmluvy a VOP Poskytovateľom poskytnúť riadne a včas Poskytovateľovi všetky podstatné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie Poskytovateľa pri jeho postupe pri poskytovaní služieb.
   3. Poskytovateľ je povinný najmä:
    1. poskytovať služby v zmysle VOP a zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas, pričom plnenie jeho povinností je podmienené poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany Klienta, najmä poskytnutím všetkých potrebných dokladov a informácií riadne a včas,
    2. poskytovať výstupy z účtovnej a mzdovej agendy len v elektronickej podobe,
    3. poskytovať konzultácie Klientovi súvisiace s bežnou hospodárskou činnosťou Klienta a predmetom zmluvy,
    4. zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch o Klientovi, ktoré získa pri plnení predmetu VOP a zmluvy,
    5. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb riadiť sa pokynmi Klienta,
    6. dodržiavať povinnosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   4. Klient je povinný najmä:
    1. predkladať vo vopred dohodnutých intervaloch všetky doklady potrebné pre poskytovanie služieb,
    2. ak nie je inak dohodnuté v zmluve, predkladať doklady pre vedenie účtovníctva v zmysle bodu (i) najneskôr do 10. (desiateho) dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného mesiaca a doklady pre vedenej mzdovej agendy v zmysle bod. (i) najneskôr do 3. (tretieho) dňa nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného mesiaca.
    1. predkladať všetky účtovné doklady na zaúčtovanie úplne, formálne a vecne správne, daňové doklady slúžiace na účely DPH doplnené o zákonom stanovené údaje. Ak Poskytovateľ zistí, že doklady Klientom vykazujú nedostatky alebo ak zistí akúkoľvek skutočnosť týkajúcu sa poskytnutých dokladov Klienta, ktorá by mohla mať negatívny dopad na Klienta, je povinný Klienta na to riadne a včas upozorniť a obe zmluvné strany sú povinné zistené nedostatky prejednať. Klient je povinný zvážiť pripomienky Poskytovateľa týkajúce sa predkladaných dokladov. V prípade, že uvedené pripomienky Poskytovateľa nebudú zo strany klienta rešpektované, Poskytovateľ nie je zodpovedný za vecnú a číselnú správnosť zaúčtovaných dokladov vykazujúcich nedostatky.
    2. písomne informovať o akejkoľvek zmene kontaktných údajov potrebných pre plnenie povinností zo strany Poskytovateľa a Klienta v zmysle zmluvy a VOP.
   1. Klient zodpovedá za vecnú náplň účtovných a daňových dokladov a za ich časovú príslušnosť.
   2. Klient v plnej miere zodpovedá za splnenie všetkých svojich oznamovacích a registračných povinností v zákonom stanovených termínoch.
   3. V prípade akýchkoľvek sporných situácií (v ktorých sa zmluvné strany inak nedohodnú) týkajúcich sa odovzdávania a/alebo prevzatia dokladov, ktoré súvisia s predmetom VOP a zmluvy a ich pnením, sa zmluvné strany dohodli, že konečné slovo v rozhodnutí má Poskytovateľ. V prípade omeškania Klienta s odovzdaním dokumentácie a podkladov Poskytovateľovi je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť službu podľa svojich možností a schopností a rovnako je Poskytovateľ oprávnený zaslať Klientovi písomnú urgenciu s určením termínu pre ich dodatočné prevzatie.
   4. Doklady, výkazy a ďalšie dokumenty adresované predovšetkým Finančnej Správe SR, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni, ktoré sa odosielajú v elektronickej podobe, sa Poskytovateľ zaväzuje pripraviť na odoslanie najneskôr v posledný deň termínu ich podania na príslušný úrad. Autorizáciu dokumentov za pomoci kvantifikovaného elektronického podpisu zaisťuje Klient, ibaže by sa zmluvné strany dohodli inak.
   5. V prípade, že si Poskytovateľ splnil svoje povinnosti podľa týchto VOP a zmluvy, Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorené úhrady alebo chybné platby daní, poistného a ostatných úhrad Klienta.
   6. Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Klienta, ak zistí, že príkazy Klienta sú nevhodné či neúčelné pre plnenie zmluvy, VOP a/alebo platných právnych predpisov. V prípade, ak bude Klient trvať na postupe a úkonoch, Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu takto spôsobenú a Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
   7. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za prípadnú škodu vtedy, ak škoda vznikne v dôsledku:
    1. omeškania Klienta s oznámením dôležitých okolností a s odovzdaním všetkých (t.j. kompletných, úplných a vecne správnych) relevantných dokladov potrebných pre riadne plnenie zo strany Poskytovateľa,
    1. akýchkoľvek chýb v účtovníctve, ktoré vznikli následkom nesprávne a/alebo neúplne vyhotovených dokladov Klientom, spôsobeného konaním a/alebo nekonaním Klienta,
    2. skutočnosti, ktoré zapríčinili vznik chýb a následných škôd ešte pred dňom platnosti a účinnosti zmluvy, ak ovplyvňujú poskytovanie plnenia Poskytovateľom na základe zmluvy,
    1. skutočnosti, ktoré nastanú až po skončení platnosti a účinnosti zmluvy a zapríčinia vznik chýb a následných škôd, ak spätne ovplyvňujú správnosť plnenia poskytovaného Poskytovateľom na základe zmluvy.
  1. Cena poskytovaných služieb:
   1. Cena poskytovaných služieb pre platcov DPH:
    1. Cena za účtovnú jednotku pre jednoduché účtovníctvo – 1,49 EUR
    2. Cena za účtovnú jednotku pre podvojné účtovníctvo – 1,49 EUR
    3. Minimálna mesačná odplata pre jednoduché účtovníctvo – 49,- EUR
    4. Minimálna mesačná odplata pre podvojné účtovníctvo – 69,- EUR
    5. Cena za koncoročnú uzávierku pre jednoduché účtovníctvo – dohodou,
    6. Cena za koncoročnú závierku pre podvojné účtovníctvo – dohodou,
    7. Cena za spracovanie daňového priznania pre jednoduché účtovníctvo – dohodou,
    8. Cena za spracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo – dohodou,
   2. Cena poskytovaných služieb pre neplatcov DPH:
    1. Cena za účtovnú jednotku pre jednoduché účtovníctvo – 1,49 EUR
    2. Cena za účtovnú jednotku pre podvojné účtovníctvo – 1,49 EUR
    3. Minimálna mesačná odplata pre jednoduché účtovníctvo – 29,- EUR
    4. Minimálna mesačná odplata pre podvojné účtovníctvo – 39,- EUR
    5. Cena za koncoročnú uzávierku pre jednoduché účtovníctvo – dohodou,
    6. Cena za koncoročnú závierku pre podvojné účtovníctvo – dohodou,
    7. Cena za spracovanie daňového priznania pre jednoduché účtovníctvo – dohodou,
    8. Cena za spracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo – dohodou.
   3. Vyššie uvedené ceny bude Poskytovateľ fakturovať Klientovi po uplynutí 90 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

ČLÁNOK VI.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB ONLINE FAKTURÁCIE

  1. Službami fakturácie sa podľa týchto VOP rozumejú služby správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na internetovej stránke a určenej poskytovateľom (ďalej len ako „služby fakturácie“). Služby fakturácie poskytuje poskytovateľ odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať služby fakturácie počas určeného obdobia (90 dní) bezodplatne. Súčasťou služby fakturácie je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby fakturácie.
  2. Pri poskytovaní služby fakturácie poskytovateľ vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchej, rýchlej a bezpečnej tvorby faktúr, ich tlače a odosielania emailom či poštou, pohodlného sledovania platieb, kompletného prehľadu o dlžníkoch, kompletného prehľadu o hospodárení, evidencie nákladov, automatického posielania faktúr poštou, prípravy konkrétneho druhu daňového priznania a iných možností podľa aktuálnej ponuky spoločnosti sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
  1. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služby fakturácie poskytované poskytovateľom nie je poradenskou službou, službou zabezpečujúcou archiváciu dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o archivácii“), službou účtovníka alebo finančného poradcu alebo advokáta alebo inej osoby podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. Zmyslom a účelom služby je sprehľadnenie a zefektívnenie administratívno-ekonomickej agendy používateľa. Za obsah a správnosť konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť klient.
  1. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na poskytovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, poskytovateľ môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať služby fakturácie za ceny stanovené poskytovateľom a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb.
  3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby boli služby fakturácie poskytované nepretržite po dobu ich poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie poskytovania služieb fakturácie v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť – také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré poskytovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov poskytovateľa.
  4. Poskytovateľ je povinný vykonať všetky úkony, ktoré je od neho možné objektívne zo strany klienta očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské a ekonomické zázemie poskytovateľa za účelom predídenia vzniku škody na majetku klienta. Za škodu na majetku klienta, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, poskytovateľ nezodpovedá.
  5. V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služieb fakturácie klientovi sa poskytovateľ zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať klientov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať poskytovateľ k dispozícii e-mailovú adresu klienta alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania klienta, ktoré klient oznámi poskytovateľovi v objednávkovom procese; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane klienta a klient o tejto skutočnosti neinformuje poskytovateľa a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany poskytovateľa riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť klientovi spôsobená v dôsledku neinformovania klienta.
  6. Klient berie na vedomie, že služby fakturácie poskytnuté poskytovateľom nezabezpečujú archiváciu registratúrnych záznamov/uchovávanie účtovných dokladov vložených alebo vytvorených klientom v rámci poskytnutia služieb podľa Zákona o archivácii, resp. podľa príslušných ustanovení daňových všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne klientovi v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými predpismi v oblasti registratúry a archívnictva, resp. v oblasti uchovávania účtovných dokladov.
  1. Cena za poskytovanie služieb fakturácie je vo forme paušálnej odmeny 4,50-EUR za mesiac.

ČLÁNOK VII.

POSKYTOVANIE SLUŽBY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Definície pojmov pre účely poskytovania služby ochrany osobných údajov:
   1. Službou sa rozumie, v závislosti od objednávky Klienta, vykonanie bezpečnostného auditu a/alebo vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre Klienta a/alebo zosúladenie aktuálneho stavu spracúvania osobných údajov u Klienta v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   2. Dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
   3. Kontrolným orgánom je vrchný inšpektor úradu, inšpektor úradu a zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu.
   4. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
   5. Úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
   6. Nariadením je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie GDPR“)
   7. Zákonom je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
  2. Predmet zmluvy
   1. Predmetom poskytovaných služieb v oblasti ochrany osobných údajov je predovšetkým záväzok Poskytovateľa vykonať pre Klienta, v súlade s objednávkou Klienta, bezpečnostný audit u Klienta a na základe jeho výsledkov vyhotoviť pre Klienta bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom.
  3. Práva a povinností Klienta a Poskytovateľa
   1. Klient je povinný bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi a akejkoľvek tretej osobe poskytujúcej Službu všetky ňou požadované informácie a odovzdať všetky ňou požadované písomnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie poskytnutia služby. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť na poskytnutie služby, ako aj umožniť mu vykonanie auditu v sídle Klienta, ako aj v iných priestoroch Klienta, ak je to potrebné pre poskytnutie služby.
   2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie služby podľa objednávky Klienta, v súlade s týmito VOP a dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom.
   3. Poskytovateľ je povinný dodať službu spočívajúcu vo vypracovaní bezpečnostnej dokumentácie najneskôr do 40 pracovných dní od pripísania celkovej ceny služby na bankový účet Poskytovateľa.
   4. Zmluvné strany sú povinné plniť riadne a včas povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy, týchto VOP a zo zákonov.
  4. Osobitné práva a povinnosti Poskytovateľa pri vyhotovovaní bezpečnostného projektu a ostatnej dokumentácie:
   1. pripraviť a zaslať Klientovi dotazníky, na základe ktorých bude vypracované dielo (ak to Poskytovateľ považuje za potrebné),
   2. v prípade potreby poskytnúť potrebnú súčinnosť Klientovi pri vypĺňaní týchto dotazníkov,
   3. poskytovať dôverné informácie, s ktorými prišiel do styku pri plnení zmluvy výhradne svojím zamestnancom a tretím osobám, ktoré sa priamo podieľajú na plnení zmluvy, alebo tretej strane, s ktorou má Poskytovateľ podpísanú zmluvu o mlčanlivosti,
   4. neodstúpiť od poskytovania služby, počas vypracovávania bezpečnostnej dokumentácie v prípade, že Klient preukáže, že bude prebiehať v jeho spoločnosti kontrola z Úradu a do dňa uskutočnenia kontroly zostáva aspoň 8 pracovných dní,
  5. Osobitné práva a povinnosti Klienta pri vyhotovovaní bezpečnostného projektu a ostatnej dokumentácie:
   1. poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytnutí služby, to znamená vyplniť dotazníky, ktoré budú slúžiť ako hlavný podklad pre poskytnutie služby a poskytnúť všetky dodatočné informácie a súčinnosť, o ktoré bude požiadaný Poskytovateľom, jej zamestnancami alebo tretími osobami spolupracujúcimi so Poskytovateľom,
   2. uviesť a popísať všetky informačné systémy (ďalej iba „IS“), ktoré používa vo svojej inštitúcii a žiadny IS nezamlčať,
   3. vziať na vedomie, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nezapracovanie ním neuvedeného IS,
   4. oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu ním zistené opomenuté, zmenené alebo nové IS, ak po poskytnutí služby zistí, že nejaký IS v podkladoch poskytnutých Poskytovateľovi neuviedol alebo skutočnosti ohľadom v podkladoch uvedeného IS sa zmenili alebo začal používať nový IS,
   5. že žiadnu z písomností dodaných Poskytovateľom (vrátane písomností v elektronickej podobe), nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa pozmeňovať, upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, šíriť, prenajímať, požičiavať, zobrazovať, reprodukovať ani publikovať a bude ich používať iba na ten účel, na ktorý boli určené
   6. v prípade, že bude u neho vykonaná kontrola z Úradu, oznámiť túto skutočnosť bezodkladne Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia o vykonaní kontroly u Klienta,
   7. bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nepodať žiadne písomné stanovisko Úradu ani inému kontrolnému orgánu ohľadom poskytnutej služby a vypracovanej dokumentácie s výnimkou, ak napriek preukázateľnému dožiadaniu adresovanému Poskytovateľovi sa tento k dožiadaniu nevyjadrí v určenej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní,
   8. neuhradiť ani neuznať pokutu, či akúkoľvek inú sankciu udelenú zo strany Úradu, resp. iného kontrolného orgánu, a nezmariť tak prípadné podanie námietok alebo odvolania voči rozhodnutiu o udelení pokuty, resp. možnosti vyjadriť sa k protokolu či záznamu o kontrole,
   9. nepoveriť svojim zastupovaním tretiu osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene Klienta bez vedomia a bez povinnej súčinnosti so Poskytovateľom, to neplatí ak Poskytovateľ neposkytuje potrebnú súčinnosť, ani napriek písomnej výzve zaslanej Poskytovateľovi na poskytnutie súčinnosti alebo ak Poskytovateľ porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
   10. poskytnúť Poskytovateľovi informácie o tom, či vykonáva monitorovanie svojich zamestnancov na pracovisku, v prípade ak áno, tak akým spôsobom, akou formou a v akom rozsahu.
  6. Zodpovednosť a náhrada škody
   1. Pokiaľ bude počas trvania tejto zmluvy u Klienta vykonaná kontrola, po ukončení ktorej bude Klientovi právoplatne udelená pokuta z dôvodu, že vypracovaná dokumentácia nebola vypracovaná v súlade s nariadením GDPR, resp. so Zákonom platným v čase odovzdania bezpečnostnej dokumentácie, alebo bola nekompatibilná s IS Klienta, ktoré Klient sám uviedol, Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť mu vzniknutú škodu predstavujúcu sumu, ktorú v dôsledku právoplatne udelenej sankcie zo strany kontrolného orgánu zaplatil a to v plnej výške pokuty udelenej Úradom, maximálne však do výšky 10-násobku sumy za poskytnutú službu, pričom toto sa vzťahuje na každú jednotlivo udelenú pokutu.
   2. Právo uplatniť si náhradu škody sa vzťahuje iba na vypracovanú a odovzdanú bezpečnostnú dokumentáciu a nevzťahuje sa na žiadne iné dokumenty.
   3. Právo uplatniť si náhradu škody zaniká, v prípade, ak:
    1. škoda vznikla z dôvodu nevykonania potrebných zmien vypracovanej dokumentácie v zmysle prijatia novely Nariadenia GDPR a/alebo Zákona, alebo niektorej jeho vykonávacej vyhlášky, ak Poskytovateľ preukázateľne upozornil Klienta na potrebu prijatia zmien vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie a Klient napriek tomu potrebné zmeny nevykoná, alebo odmietne vykonať, ako aj v prípade,
    2. Klient neprijme odporúčania a/alebo nebude akceptovať stanoviská, rady a závery Poskytovateľa v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj v prípade, ak Klient poruší svoje povinnosti voči Poskytovateľovi vyplývajúce mu z VOP,termínom nariadenia GDPR alebo Zákona,
    3. Klient porušil vo vzťahu k Poskytovateľovi povinnosť riadnej a včasnej súčinnosti a/alebo informovania,
    4. Klient nezaslal kontrolnému orgánu námietky, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho mene včas písomne pripravil Poskytovateľ s cieľom preukázať dodržiavanie nariadenia GDPR, resp. Zákona u Klienta a/alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty zo strany kontrolného orgánu,
    5. nesplnenie povinností bolo spôsobené konaním Klienta alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bol povinný poskytnúť. Klient, ktorému hrozí škoda, je povinný s prihliadnutím na okolnosti urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie (napr. použiť náhradné spôsoby komunikácie). Poskytovateľ nie je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že Klient si túto povinnosť nesplnil.
  7. Cena poskytovaných služieb
   1. Za vykonanie auditu a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácia v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom prináleží Poskytovateľovi jednorazová odmena vo výške 139,- EUR.

ČLÁNOK VIII.

POSKYTOVANIE SLUŽIEB VIRTUÁLNEHO SÍDLA

  1. Definícia pojmov pre účely poskytovania služieb virtuálneho sídla:
   1. Termín „Zmluva“ pre účely VOP znamená Objednávka Klienta akceptovaná Poskytovateľom
   2. Termín „Predmet zmluvy“ pre účely VOP znamená Poskytovateľom poskytovanie objednaných služieb Klientom na základe Objednávky Klienta ktorá bola akceptovaná Poskytovateľom
   3. Termín „Klient“ pre účely VOP znamená klienta Poskytovateľa, resp. klienta jeho oprávneného zmluvného partnera, ktorému sa Poskytovateľ na základe Zmluvy zaviazal poskytnúť Služby.
   4. Termín „Objednávka“ pre účely VOP znamená objednávku Klienta na poskytnutie služieb, vo forme a s obsahom stanovenými Poskytovateľom.
   5. Termínom „Zmluvné strany" pre účely VOP sú: Poskytovateľ, Klient
   6. Termínom „Sídlo" pre účely je pre účely VOP: sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, ktoré je zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.
   7. Termínom „Registračné ( administratívne ) sídlo", alebo „Registračné sídlo“ pre účely VOP je: sídlo poskytnuté Poskytovateľom pre Klienta v zmysle Zmluvy, na základe čoho je Klient oprávnený si dať zapísať adresu Priestoru ako sídlo právnickej osoby, alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, do obchodného registra, živnostenského registra alebo do inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
   8. Termínom „Doklad o zmene adresy sídla" pre účely VOP je: výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo z inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, z ktorého bude príslušná zmena adresy sídla Klienta vyplývať.
   9. Termínom „Pracovný deň" pre účely VOP sú: každý pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok, pokiaľ nie je podľa právnych noriem platných na území Slovenskej republiky štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja.
   10. Termínom „Pracovný čas" pre účely VOP je: čas od 10.00 do 14.00 hodiny každý pracovný deň.
   11. Termínom „Preukaz na prijímanie zásielok" pre účely VOP je: Preukaz splnomocnenca vydaný na pošte, ktorým Klient ako splnomocniteľ splnomocňuje Poskytovateľa, resp. ním určené osoby ako splnomocnencov na prijímanie zásielok došlých na adresu sídla Priestoru uvedenú na preukaze, s vyznačením, že preukaz slúži aj na preberanie zásielok so službou Do vlastných rúk.
   12. Termínom „Poštová zásielka" pre účely VOP sú: listové zásielky, balíky, periodické zásielky, poukazy poštového platobného styku (poštové poukazy).
   13. Termínom „Doručená zásielka" pre účely VOP je: akúkoľvek zásielku doručenú na adresu Priestoru na meno Klienta poštou, kuriérnou službou alebo osobne doručovateľom príp. jej odosielateľom.
   14. Termínom „Vlastná zásielka" pre účely VOP je: prejav vôle Poskytovateľa, smerujúci ku vzniku, zmene alebo zániku Zmluvy, faktúry vystavené Poskytovateľom pre Klienta za Poskytované služby, akékoľvek prejavy vôle Poskytovateľa, pre ktorých účinnosť sa vyžaduje ich doručenie Klientovi.
   15. Termínom „Doposielaná zásielka" pre účely VOP je: Doručená zásielka, adresovaná alebo pre posielaná Poskytovateľom Klientovi, prípadne akúkoľvek inú informáciu, správu alebo prejav vôle Poskytovateľa, ktorý nie je Vlastnou zásielkou.
   16. Termínom „Neštandardná zásielka" pre účely VOP je: zásielka doručovaná akýmkoľvek spôsobom na adresu Priestoru na meno Klienta, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: - hmotnosť presahujúca 3 kg, zásielka s ktorýmkoľvek rozmerom presahujúcim viac ako 60 cm, podozrenie, že zásielka je z akýchkoľvek dôvodov nebezpečná alebo podliehajúca rýchlej skaze, zásielka obsahuje živé organizmy, zvieratá alebo vyžaduje zvláštne uskladnenie, zásielka obsahujúca finančnú hotovosť, alebo vyžadujúca zaplatenie finančnej hotovosti, poštové ceniny, zmenky, šeky, cenné papiere alebo akékoľvek iné cenné predmety, ak ich takto na základe vlastného posúdenia označí Poskytovateľ, prevzatie zásielky je podmienené poskytnutím alebo prijatím akéhokoľvek iného plnenia (spravidla peňažného).
   17. Termínom „Notifikácia" pre účely VOP je: oznámenie Poskytovateľa o doručení Doručenej zásielky pre Klienta, obsahujúce spravidla typ zásielky a ak je známy, aj údaj o jej odosielateľovi.
   18. Termínom „Kontaktná adresa" pre účely VOP je: adresa, ktorá je uvedená v Objednávke Klienta
   19. Termínom „Kontaktný telefón" a „Kontaktný fax" pre účely VOP je: telefónne, príp. faxové číslo, ktoré je uvedené v Objednávke Klienta.
   20. Termínom „Kontaktný e-mail" pre účely VOP je: e-mailová adresa, ktorá je uvedená v Objednávke Klienta.
   21. Termínom „Kontaktná osoba" pre účely VOP je: osoba, ktorá je uvedená v Objednávke Klienta.
   22. Termínom „Splnomocnenec" pre účely VOP je: osoba písomne, alebo elektronicky ( prostredníctvom kontaktného emailu ) určená Klientom.
   23. Termínom „Údaje o Splnomocnencovi" pre účely VOP sú: údaje o splnomocnencovi, ktoré sú uvedené v Objednávke Klienta (meno, priezvisko, adresa, telefónne a faxové číslo a e-mail).
   24. Termínom „Písomná požiadavka Klienta“ pre účely VOP je: preukázateľne prevzatá a potvrdená požiadavka Klienta Poskytovateľom ( poštou, alebo na email ) Termínom „Online pošta“ pre účely VOP je: elektronický prístup Klienta do elektronického systému Poskytovateľa, ktorý mu bude poskytnutý Poskytovateľom ( login a heslo )
  1. Práva a povinnosti Zmluvných strán
   1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednané Klientom podľa týchto VOP
   2. Klient je povinný sa oboznámiť s VOP a pre zmluvný vzťah s Poskytovateľom sú tieto VOP pre neho záväzné.
   3. Klient je povinný za poskytnuté služby uhradiť Poskytovateľovi cenu uvedenú v Objednávke potvrdenej Poskytovateľom.
   4. Klient je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodzovať dobré meno Poskytovateľa, zverejňovať informácie, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrými mravmi.
  2. Poskytovanie služieb
   1. Pod poskytovaním služieb sa rozumie iba administratívne využívanie Priestoru podľa VOP na doručovanie Doručených zásielok. Využívanie Poskytovaných služieb iným než v VOP uvedeným spôsobom je neprípustné.
   2. Poskytnutím Registračného ( administratívneho ) sídla nevzniká Klientovi nájom Priestoru v zmysle zákona č. 98/2014 Zb. o krátkodobom nájme bytu, ani v zmysle ustanovení o nájme Občianskeho zákonníka v platnom znení, ani právo užívať Priestor na výkon jeho podnikateľskej činnosti.
   3. Priestor nie je stavebne, technicky ani inak určený a spôsobilý na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej činnosti Klienta.
   4. V Priestore nie je možné vykonávať žiadnu podnikateľskú činnosť, organizovať, iniciovať, ani akokoľvek inak dojednávať žiadne stretnutia.
   5. Všetky hnuteľné veci, nachádzajúce sa v Priestore, sú vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa a vlastníka nehnuteľnosti. V prípade, že na majetok Klienta bude nariadená exekúcia alebo výkon rozhodnutia a pri ich vykonávaní dôjde omylom k postihnutiu, premiestneniu, poškodeniu, predaju či zabráneniu užívania majetku Poskytovateľa, čím Poskytovateľovi vznikne škoda, Poskytovateľ má voči Klientovi nárok na náhradu takto vzniknutej škody.
   6. Porušenie akéhokoľvek záväzku Klienta uvedeného v tomto článku, bod 6.3.1. – 6.3.5. týchto VOP je dôvodom na okamžitú výpoveď Zmluvy zo strany Poskytovateľa.
  3. Spôsob poskytovania služieb
   1. Poskytovateľ sa zaväzuje prijímať Doručené zásielky, tieto uschovávať a následne odovzdať spôsobom dohodnutým v Objednávke Klienta. Poskytovateľ nie je povinný plniť povinnosti týkajúcich sa zásielok na ktorých prevzatie Poskytovateľom je potrebný Preukaz na prijímanie zásielok, ak Klient si túto službu neobjednal a nesplnomocnil Poskytovateľa na preberanie jeho zásielok a nedoručil mu Preukaz na prijímanie zásielok. V prípade, ak nedošlo k doručenie preukazu na preberanie zásielok, má sa za to, že Klient nesplnomocnil Poskytovateľa na preberanie pošty na ktorej prevzatie je potrebný Preukaz na prijímanie zásielok. Poskytovateľ nie je taktiež povinný poskytovať služby súvisiace s preberaním a preposielaním Doručených zásielok, ak Klient nemá v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom zapísané sídlo v Priestore, to neplatí ak takáto služba bola objednaná Klientom.
   2. Poskytovateľ je povinný odoslať Klientovi Notifikáciu o prijatí jeho Doručenej zásielky ( to platí, len v prípade ak takáto služba bola objednaná ).
   3. Notifikácia môže byť Klientovi odosielaná telefonicky, formou SMS správy alebo elektronickou poštou (e-mailom), a to na Kontaktnú adresu, alebo kontaktný telefón ( podľa toho ako bolo dojednané v Objednávke Klienta ). Poskytovateľ nie je za účelom odoslania Notifikácie povinný Doručené zásielky otvárať alebo akokoľvek zisťovať ich obsah, na požiadanie Klienta môže Poskytovateľ Doručenú zásielku otvoriť a oznámiť Klientovi jej obsah na jeho Kontaktnú adresu. V prípade ak je objednaná služba skenovanie pošty ( vyhotovenie elektronickej kópie ) a online evidencia pošty ( účinnosťou týchto VOP sa mení služba - preposielanie pošty na email na online evidenciu pošty – Klient si poštu prevezme prostredníctvom online prístupu, ktorý mu poskytne Poskytovateľ ) je Poskytovateľ oprávnený poštu doručenú na meno Klienta otvoriť a vyhotoviť elektronickú kópiu ( sken ), ktorý je oprávnený odoslať na kontaktný email Klienta.
   4. Notifikáciu je Poskytovateľ povinný odoslať Klientovi do dvoch Pracovných dní od obdržania Doručenej zásielky. Uplynutím siedmich Pracovných dní odo dňa odoslania Notifikácie na Kontaktnú adresu Klienta ( kontaktný telefón, alebo email ) sa Doručená zásielka považuje za odovzdanú a prevzatú Klientom, a to aj v prípade, že Klient Notifikáciu neobdržal alebo nemohol obdržať alebo si Doručenú zásielku neprevzal.
   5. Doposielanie Doručených zásielok sa koná spôsobom a v časových intervaloch, ktoré boli dohodnuté v Objednávke Klienta.
   6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Neštandardných zásielok a pokus o ich doručenie iba oznámiť Klientovi Notifikáciou ako v prípade Doručených zásielok.
   7. Poskytovateľ nie je povinný zastupovať Klienta pri ohlásenej, prípadne neohlásenej návšteve zástupcov orgánov štátnej správy a samosprávy, zástupcov oznamovacích prostriedkov alebo verejnosti, s výnimkou prevzatia odkazu o účele takejto návštevy a kontaktu na dotyčnú osobu.
  4. Doručovanie
   1. Záväzok Poskytovateľa odposlať Doručenú zásielku Klientovi je splnený v prípade jej odoslania poštou podaním Doručenej zásielky u držiteľa poštovej licencie na prepravu na Kontaktnú adresu. ( podaním sa rozumie obyčajná zásielka II. Triedy, ktorej podanie zapíše poskytovateľ do registratúrneho denníka odoslanej a doručenej pošty ) Za základný spôsob prepravy sa rozumie predoslanie Doručenej zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Poskytovateľ nie je povinný zisťovať, či Doposielaná zásielka bola riadne doručená alebo akokoľvek preskúmavať správnosť Kontaktného údaja, na ktorý bola Doposielaná zásielka odoslaná. Zodpovednosť za doručiteľnosť Doposielanej zásielky na Kontaktné údaje nesie výhradne Klient. Skutočnosť, že doposielaná zásielka nebola doručená alebo bola Poskytovateľovi vrátená alebo z akýchkoľvek dôvodov nedoručená, nemá vplyv na splnenie záväzku Poskytovateľa. Ak je dohodnuté preberanie zásielok prostredníctvom P.O.Boxu, zásielka sa považuje za doručenú odoslaním notifikácie na kontaktý telefón, alebo kontaktný email. Poskytovateľ nezodpovedá za odcudzenie zásielky umiestnenej v P.O.Boxe, alebo v poštovej schránke pridelenej Klientovi.
   1. Vlastné zásielky sa považujú za doručené podľa týchto VOP v prípade ich odoslania poštou uplynutím tretieho pracovného dňa odo dňa podania zásielky u držiteľa poštovej licencie na prepravu na adresu Splnomocnenca, alebo Klienta podľa Objednávky Klienta, aj v prípade ak by ich Klient neprevzal a o ich obsahu sa nedozvedel. V prípade odoslania Vlastnej zásielky formou e-mailu sa Vlastná zásielka považuje za doručenú okamihom odoslania e-mailu na e-mailovú adresu Splnomocnenca, alebo Klienta uvedeného v Objednávke Klienta, a to bez ohľadu na to, či a akým spôsobom bola zásielka druhej zmluvnej strane skutočne doručená.
   2. Doposielané zásielky sa považujú za doručené v ten istý okamih ako Vlastné zásielky.
   3. Kontaktné údaje, Kontaktná adresa a údaje o Splnomocnencovi uvedené v Objednávke Klienta sú pre Zmluvné strany záväzné a je možné ich meniť iba písomným oznámením Klienta alebo ním povereného zástupcu, doručeným Poskytovateľovi poštou alebo e- mailom. V pochybnostiach sa má za to, že novooznámené Kontaktné údaje, Kontaktná adresa a údaje o Splnomocnencovi rušia všetky predchádzajúce.
   4. Klient je povinný oznamovať Poskytovateľovi priebežne a bez zbytočného odkladu každú zmenu Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi, a to tak, aby Doposielané zásielky a Vlastné zásielky boli doručené. Zodpovednosť za akékoľvek následky nesúladu Poskytovateľovi riadne oznámených Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi so skutočnosťou, nesie Klient a Poskytovateľ nie je povinný preskúmavať správnosť oznámených Kontaktných údajov, Kontaktnej adresy a údajov o Splnomocnencovi zo strany Klienta.
   5. Klient je oprávnený Poskytovateľovi oznámiť, ktoré z Kontaktných údajov alebo údajov o Splnomocnencovi sú dôverné a preto si nepraje ich oznamovanie tretím osobám, s výnimkou ich oznámenia osobám povereným Poskytovateľom pri poskytovaní poskytovaných služieb podľa Objednávky, alebo osobám prepravujúcim Doposielané zásielky alebo Vlastné zásielky.
   6. Akékoľvek návrhy, oznámenia a ďalšie prejavy vôle Klienta doručované Poskytovateľovi sa musia zasielať na kontaktnú adresu Poskytovateľa:
   7. Poskytovateľ nie je po ukončení účinnosti Zmluvy povinný preberať akékoľvek zásielky doručované na adresu Priestoru na meno Klienta a je oprávnený oznámiť pošte, odosielateľom zásielok, prípadne ďalším subjektom, že Klient už na adrese Priestoru nesídli. V prípade, že aj napriek tomu bude zásielka adresovaná Klientovi na adresu Priestoru z akýchkoľvek dôvodov prevzatá, je Poskytovateľ povinný iba a len túto Doručenú zásielku počas 10 dní uschovať a na vyžiadanie ju odovzdať Klientovi. Poskytovateľ v takýchto prípadoch nie je povinný Klientovi zasielať Notifikáciu, ibaže by bolo v súvislosti s ukončením účinnosti Zmluvy dohodnuté inak. Po uplynutí vyššie dohodnutej lehoty pre uschovanie Doručenej zásielky je Poskytovateľ oprávnený Doručenú zásielku podľa svojho rozhodnutia bez ďalšieho zničiť alebo odoslať späť jej odosielateľovi s oznámením o tom, že adresát na danej adrese už nesídli.
  1. Cena poskytovaných služieb:
   1. Košice Duett Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – Staré Mesto
    1. Balík Premium – 9,90 EUR / mesačne
    2. Balík Profi – 19,90 EUR / mesačne
   2. Košice – MONOPOL, Alžbetina 55, 040 01 Košice
    1. Balík Premium – 7,90 EUR / mesačne
    2. Balík Profi – 19,90 EUR / mesačne

ČLÁNOK IX.

PRÁVNE SLUŽBY OD ADVOKÁTA

  1. Všeobecné ustanovenia
   1. Poskytovateľ v rámci služieb založenia a zmien spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť) a/alebo živností zabezpečuje výlučne administratívnu agendu.
   2. Poskytovanie právnych služieb zabezpečuje advokát alebo advokátska kancelária zapísaná v registri SAK.
   3. Administratívna agenda Poskytovateľa spočíva v zabezpečení komunikácie medzi Klientom a/alebo advokátskou kanceláriou na základe poverenia Klienta.
   4. Zoznam advokátov je k dispozícii v sekcii „Právne služby od advokáta“, alebo na webovom sídle SAK.
   5. Klient písomne poverí Poskytovateľa na komunikáciu s advokátom a/alebo advokátskou kanceláriou, ako aj na preberania a odovzdávanie príslušnej dokumentácie.
   6. Klient ďalej splnomocňuje advokáta a/alebo advokátsku kanceláriu na založenie obchodnej spoločnosti alebo živnosti. Podpis Klienta na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.
   7. Advokát a/alebo advokátska kancelária vykonáva úkony smerujúce k zápisu spoločnosti v prospech klienta.
   8. Klient sa zaväzuje za poskytnuté právne služby zaplatiť odmenu priamo advokátovi, ktorý mu právne služby poskytol. Advokát za týmto účelom vystaví Klientovi faktúru vo vlastnom mene.
   9. Advokát a/alebo advokátska kancelária sa pri poskytovaní právnych služieb riadia Zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  2. Spôsob poskytnutia služby Poskytovateľom
   1. V prípade, ak Klient poverí Poskytovateľa, tento zabezpečí všetky administratívne úkony smerujúce k tomu, aby Klientom splnomocnený advokát a/alebo advokátska kancelária založila pre Klienta obchodnú spoločnosť a/alebo živnosť, prípadne vykonala zmeny v obchodnej spoločnosti a/alebo v živnosti.
   2. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby s profesionálnou starostlivosťou a v súlade s údajmi a informáciami poskytnutými Klientom prostredníctvom internetového portálu alebo inak (napr. emailom, telefonicky a pod.). Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi Klienta, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.
   3. Poskytovateľ je povinný informovať o všetkých dôležitých krokoch pri poskytnutí služby. Po riadnom poskytnutí služby od advokáta a/alebo advokátskej kancelárie, je poskytovateľ povinný bezodkladne odovzdať Klientovi príslušnú dokumentáciu, vrátane originálu živnostenského oprávnenia a výpisu z obchodného registra, ktoré mu advokát a/alebo advokátska kancelária poskytne. Poskytovateľ je oprávnený príslušnú dokumentáciu zaslať aj ako poštovú zásielku do vlastných rúk. Pokiaľ sa zásielku nepodarí Klientovi doručiť, uloží ju poskytovateľ u seba a upovedomí o tom Klienta emailom, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za splnenú. Klient je oprávnený vyzdvihnúť príslušnú dokumentáciu aj osobne.
   4. Ak je pre splnenie povinností poskytovateľa nevyhnutná súčinnosť zo strany klienta, je klient povinný poskytnúť takúto súčinnosť bezodkladne na výzvu poskytovateľa, najmä, ale nie výlučne, v prípadoch ak poskytovateľ požiada klienta o zaslanie upresňujúcich, správnych alebo dodatočných informácií a údajov k objednávke.
   5. Klient zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií (vrátane dokumentov) zadaných a zaslaných prostredníctvom internetového portálu alebo inak poskytnutých poskytovateľovi a vyhlasuje, že sú pravdivé.
   6. Ak sa vyžaduje podpis dokumentu, zaväzuje sa Klient podpísať takýto dokument vlastnoručne, prípadne vlastným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pokiaľ osoba oprávnená podpísať predmetný dokument nie je totožná s klientom, zaväzuje sa klient zabezpečiť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby
   7. Klient vyhlasuje, že v prípade, ak chce vykonať zmeny v obchodnej spoločnosti, na majetok spoločníkov a/alebo konateľov nebolo začaté konkurzné konanie, resp. konkurzné konanie nebolo zamietnuté pre nedostatok majetku.
   8. Klient tiež vyhlasuje, že spoločníkom, konateľom ani zodpovedným zástupcom nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živností.
   9. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.
   10. Klient nie je oprávnený vykonávať bez súhlasu poskytovateľa zmeny v dokumentácii poskytnutej poskytovateľom.
   11. Poskytnutie služby je skončené dňom vzniku firmy alebo dňom právoplatného rozhodnutia, ktoré možno považovať za rozhodnutie o odmietnutí (zamietnutí) registrácie firmy zo strany štátneho orgánu, prípadne dňom právoplatnosti takéhoto rozhodnutia, ak sa týka úkonov predchádzajúcich registrácii firmy ak bez nich registrácia firmy v súlade s objednávkou nie je možná, alebo dňom registrácie zmien vo firme v príslušnom registri alebo dňom konečného odmietnutia takejto registrácie.
  3. Zodpovednosť
   1. Služby poskytované poskytovateľom nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu objednávateľa o právne poradenstvo, môže Klient kontaktovať advokáta a/alebo advokátsku kanceláriu. Zoznam advokátov je k dispozícii v sekcii „Právne služby od advokáta“, alebo na webovom sídle SAK.
   1. Informácie, ktoré objednávateľ poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, resp. internetového portálu alebo inak, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená ďalej poskytovať ich tretím osobám ani komerčne využívať v rozpore z týmito VOP.
   2. Objednávateľ berie na vedomie, že služby (najmä ale nie výlučne založenie firmy a zmeny vo firme) sú vykonávané prevažne prostriedkami elektronickej komunikácie.

ČLÁNOK X. ZÁNIK ZMLUVY

  1. Zmluva zaniká:
   1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
   2. písomným odstúpením od Zmluvy,
   3. zánikom Spoločnosti bez právneho nástupcu,
   4. písomnou výpoveďou.
  2. Klient môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy, ak:
   1. dôjde k zmene VOP bodu 8.13. týchto VOP
   2. na majetok Spoločnosti bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Poskytovateľ vstúpila do likvidácie alebo jej bola povolená reštrukturalizácia.
  3. Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy, ak:
   1. Klient neposkytne Spoločnosti alebo tretej osobe poskytujúcej Službu bezodkladne požadované písomnosti, dokumenty informácie alebo inú súčinnosť potrebnú na plnenie Zmluvy,
   2. Klient nezaplatí dohodnutú odmenu alebo jej časť riadne a včas,
   3. Klient nezabezpečí Spoločnosti alebo tretej osobe poskytujúcej Službu podmienky potrebné na splnenie Zmluvy zo strany Spoločnosti,
   4. na majetok Klienta bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Klient vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia,
   5. Klient rozširuje nepravdivé informácie o Poskytovateľovi a/alebo poškodzuje akýmkoľvek spôsobom jeho povesť a dobré meno alebo sa dopúšťa konania, ktoré môže ohroziť povesť a dobré meno Poskytovateľa a/alebo sa správa inak nevhodným spôsobom vo vzťahu k Poskytovateľovi alebo jeho zamestnancom,
  1. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomne a doručené osobne na adresu Zmluvnej strany alebo poštovým doručovateľom ako doporučená zásielka. Na účely tohto bodu sa za písomné doručenie nepovažuje odoslanie a doručenie odstúpenia od zmluvy e-mailom ani inou formou elektronickej komunikácie. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.
  2. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať uzatvorenú zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu. Výpoveď musí byť urobená písomne a doručená druhej zmluvnej strane. Zmluva zaniká uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

ČLÁNOK XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. V prípade, ak Klient využíva služby účtovníctva a fakturácie, na účely spracúvania osobných údajov sa ICPP GROUP považuje za sprostredkovateľa a Klient za prevádzkovateľa v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Za týmto účelom sa v zmysle čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Klient (prevádzkovateľ) a Poskytovateľ (sprostredkovateľ) dohodli na týchto podmienkach uvedených v tomto článku.
  2. Spracúvanie osobných údajov (ďalej aj „údaje“) sa vykonáva v režime podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  3. Účel plánovaného spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom je vymedzený poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva, ktorý sa riadi osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daňových predpisov.
  4. Zmluvne dohodnuté spracúvanie osobných údajov sa vykoná výlučne v sídle Prevádzkovateľa a/alebo Sprostredkovateľa, prípadne v rámci členského štátu Európskej únie (EÚ) alebo v rámci členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Každý prenos osobných údajov do štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ alebo EHP alebo do medzinárodnej organizácie, si vyžaduje predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa a vykoná sa iba v prípade, keď boli splnené osobitné podmienky prenosov podľa čl. 44 a nasl. nariadenia GDPR.
  5. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  6. Spracúvanie osobných údajov trvá, pokiaľ Klient využíva služby účtovníctva a fakturácie od Poskytovateľa.
  7. Predmet spracúvania osobných údajov zahŕňa nasledovné typy/kategórie údajov (zoznam/opis kategórií údajov):
   1. priezvisko (aj rodné), meno, titul,
   2. adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
   3. korešpondenčná adresa,
   4. rodné číslo, dátum narodenia,
   5. výška mzdy/platu,
   6. druh a číslo dokladu totožnosti,
   7. číslo bankového účtu fyzickej osoby,
   8. osobné číslo,
   9. podpis,
   10. komunikačné údaje (napr. telefón, e-mail),
   11. funkcia a pracovné zaradenie,
   12. iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon.
  8. Do kategórie dotknutých osôb spadajú:
   1. zamestnanci Prevádzkovateľa,
   2. bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa,
   3. zamestnanci dodávateľov tovarov alebo služieb,
   4. uchádzači o zamestnanie,
   5. iné fyzické osoby, ktoré môžu byť dotknuté osobitným zákonom.
  9. Sprostredkovateľ prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade s nariadením GDPR a Zákonom a na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a to tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutých osôb.
  10. Sprostredkovateľ zároveň prehlasuje, že zabezpečí bezpečnosť údajov podľa čl. 28 ods. 3 písm.
  1. Sprostredkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Prevádzkovateľ súhlasí, aby Sprostredkovateľ spracúval osobné údaje v elektronickej a papierovej forme, za splnenia nasledujúcich podmienok:
   1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje výhradne na dohodnutý účel, spôsobom a v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, ktorý vyplýva zo záznamu o spracovateľských činnostiach v príslušnom informačnom systéme (najmä získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, štruktúrovať, uchovávať, prepracúvať alebo meniť, vyhľadávať, prehliadať, využívať, poskytovať prenosom, šírením alebo poskytovať iným spôsobom, preskupovať alebo kombinovať, obmedziť, vymazať alebo likvidovať), a nie je oprávnený preniesť tieto údaje žiadnej tretej strane. Kópie alebo duplikáty údajov nie je možné vyhotovovať bez vedomia Prevádzkovateľa, okrem záložných kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho spracúvania údajov, ako aj údajov, ktoré sú požadované za účelom splnenia regulačných (archivačných) požiadaviek pre uchovávanie údajov,
   2. Sprostredkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (ďalej len ,,subSprostredkovateľ“); pri zapojení ďalšieho sprostredkovateľa do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Prevádzkovateľa je mu povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov,
   3. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na základe pokynov Prevádzkovateľa,
   4. Sprostredkovateľ je povinný vykonať opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 32 nariadenia GDPR, c, a čl. 32 nariadenia GDPR, najmä v súvislosti s čl. 5 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR. Prijímané opatrenia sú opatreniami týkajúcimi sa bezpečnosti údajov a opatreniami, ktoré zaručujú úroveň ochrany údajov zodpovedajúcu miere rizika porušení pri zachovávaní dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov. Súčasný stav spracúvania údajov, náklady na implementáciu, povaha, rozsah a účel spracúvania, ako aj pravdepodobnosť výskytu rizika týkajúceho sa práv a slobôd fyzických osôb vo význame čl. 32 ods. 1 nariadenia GDPR a závažnosť tohto rizika sa rovnako musia zohľadniť.
   5. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností v oblasti bezpečnosti osobných údajov v súlade s čl. 32 až 36 nariadenia GDPR, ako aj súčinnosť pri plnení povinností Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III nariadenia GDPR,
   6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia zmluvných povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ,
   7. Sprostredkovateľ nemôže svojvoľne opraviť, vymazať alebo obmedziť spracúvanie údajov spracúvaných v mene Prevádzkovateľa, môže tak urobiť iba na základe zdokumentovaných pokynov od Prevádzkovateľa. V prípade, že dotknutá osoba požiada priamo Sprostredkovateľa o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo uplatní voči Sprostredkovateľovi akékoľvek iné svoje právo, Sprostredkovateľ bezodkladne posunie túto požiadavku dotknutej osoby Prevádzkovateľovi,
   1. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia,
   2. v prípade, že Prevádzkovateľ má pre zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb určenú zodpovednú osobu (,,DPO“), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi,
   3. v prípade, že Sprostredkovateľ má pre zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb určenú zodpovednú osobu (,,DPO“), jej kontaktné údaje je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi,
   4. Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu informuje Prevádzkovateľa, ak jeho pokyn považuje za porušenie právnych predpisov o spracovávaní údajov. Sprostredkovateľ bude v takomto prípade oprávnený pozastaviť výkon príslušných pokynov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nepotvrdí alebo nezmení,
   5. ďalších podmienok uvedených v čl. 28 nariadenia GDPR.

ČLÁNOK XII.

UŽÍVATEĽSKÉ KONTO KLIENTA

  1. Klient má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.
  2. Klient je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb fakturácie poskytovateľovi cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
  3. Klient je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť a/alebo iný klient a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.
  4. Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv poskytovateľa a/alebo práv klienta a/alebo práv iných klientov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť poskytovateľa. Rovnakú povinnosť má klient aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
  5. Klient má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené poskytovateľom dáta spojené s podnikateľskou činnosťou klienta ako obsah používateľa.
  6. Obsah používateľa má klient právo archivovať na dátovom úložisku určenom poskytovateľom do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého klient využíval službu, za ktorú uhradil cenu. Klient nebude mať právo vstupu do používateľského účtu po skončení poskytovania služby; po skončení poskytovania služby klient nebude môcť vytvárať nový používateľský obsah. Klient má právo požiadať poskytovateľa o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu klienta s tým, že poskytovateľ po obdržaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti klienta zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa; poskytovateľ v tomto prípade nie je povinná zmazať údaje, ktoré je povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu používateľa si poskytovateľ nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny.
  7. Používateľ má právo požiadať poskytovateľa o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré poskytovateľovi poskytol (ďalej len „likvidácia osobných údajov“). Pri likvidácií osobných údajov spoločnosť vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré klient poskytovateľovi poskytol, okrem tých, ktoré je poskytovateľ povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
  8. Klient má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky poskytovateľ vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi poskytovateľom a klientom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti Klienta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
  9. V prípade, že poskytovateľ zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že Klient ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv poskytovateľa a/alebo iných klientov a/alebo návštevníkov a/alebo tretích osôb, poskytovateľ má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia používateľského účtu a nenávratným zmazaním obsahu klienta spoločnosť o zamýšľanom úkone klienta upovedomí a zároveň ho vyzve, aby si obsah klienta vyexportoval. Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže klientovi vzniknúť.

ČLÁNOK XIII. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

  1. 13.1. Reklamácie služby poskytovanej poskytovateľov a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti, elektronicky na adrese: info@spusti.to alebo telefonicky na tel. č. 02/700 700 77. Ceny služieb poskytovaných poskytovateľom sú uvedené v cenníku služieb dostupnom na adrese www.spusti.to . Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Na účely odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Oznámenie o odstúpení od zmluvy, resp. formulár uvedený v prílohe č. 1, môže spotrebiteľ spoločnosti doručiť na adresu sídla spoločnosti, elektronicky na adresu: info@spusti.to . Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby spotrebiteľom, t. j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Poskytovateľa zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

ČLÁNOK XIV. RIEŠENIE SPOROV

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky možné opatrenia na konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia Zmluvy, alebo v súvislosti s ním. Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok budú riešené pokusom o zmier zástupcami oboch strán. V prípade, že nedôjde k dohode, bude predmetný spor predložený na doriešenie príslušnému súdu SR. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia platných právnych predpisov týkajúce sa mimosúdneho riešenia sporov.
  1. Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi spoločnosťou a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Poskytovateľom a Klientom.
  2. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/ .
  3. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .
  4. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

ČLÁNOK XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Ochrana osobných údajov v súlade s NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je upravená v samostatnom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“ uverejnenom na webovom sídle Poskytovateľa – www.spusti.to .
  2. Poskytovateľ je oprávnený využiť za účelom plnenia predmetu zmluvy externý subjekt.
  3. V prípade, že klient poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, poskytovateľ má právo jednostranne zrušiť používateľský účet klienta a nenávratne odstrániť obsah klienta z úložiska dát; v takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne klientovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu klienta.
  4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne informácie o obsahu Zmluvy s výnimkou verejne publikovaných informácií, a to ani v čiastkovom rozsahu, tretej strane s výnimkou osôb ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou a s výnimkou poskytnutia týchto informácií ďalším spoločnostiam v rámci skupiny ICPP, ak je to s ohľadom na danú situáciu nevyhnutné.
  5. Rovnakým spôsobom budú strany chrániť dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli touto treťou stranou poskytnuté niektorej zo zmluvných strán s dovolením ich ďalšieho použitia. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu ochrany dôverných informácií.
  6. Zmluvné strany môžu sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky potrebné kroky, aby všetky osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku, zachovávali ich dôvernosť.
  7. Klient udeľuje podpisom Zmluvy Poskytovateľovi súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci Zmluvy a jej plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, predovšetkým elektronickou poštou, krátkych textových správ (SMS) na elektronický kontakt Klienta, pokiaľ Klient má takýto kontakt k dispozícii. Klient má právo odmietnuť obchodné informácie zasielané elektronickou formou v zmysle platných právnych predpisov.
  8. Klient súhlasí so spracovaním údajov uvedených v Zmluve v informačnom systéme Poskytovateľa.
  9. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie Zmluvy (vrátane týchto VOP) stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným a neplatné ustanovenie platným, a to tak, aby najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa predchádzajúcej vety platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
  10. V prípade, že právne predpisy SR vydané po uzavretí Zmluvy znemožnia Poskytovateľovi plniť si povinnosti podľa Zmluvy a/ alebo k riadnemu plneniu povinností Poskytovateľa zo Zmluvy bude nevyhnutné uzavrieť ďalšiu Zmluvu/Zmluvy alebo dodatok k Zmluve, predovšetkým v prípade vydania nového alebo novely už existujúceho právneho predpisu vzťahujúceho sa k poskytovaným službám, sa Zmluvné strany zaväzujú do 15 dní od doručenia výzvy Poskytovateľa Klientovi uzavrieť dodatok k Zmluve a/ alebo uzavrieť novú Zmluvu/Zmluvy tak, aby sa mohlo riadne pokračovať v plnení účelu existujúcej Zmluvy, t. j. pokračovať v obchodnom vzťahu Poskytovateľa a Klienta. Klient sa zaväzuje akceptovať návrh úpravy existujúcej Zmluvy a/alebo návrh novej Zmluvy/Zmlúv, ktoré budú tvoriť súčasť výzvy Poskytovateľa, za predpokladu, že úpravou existujúcej Zmluvy či novou Zmluvou/Zmluvami nedôjde k zhoršeniu jeho postavenia vo vzťahu s Poskytovateľom nad rámec, ktorý si vyžadujú predpisy vydané po uzavretí Zmluvy.
  11. Právne vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v týchto VOP, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  12. Ku dňu skončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy s výnimkou tých záväzkov obsiahnutých v jej ustanoveniach, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj naďalej.
  13. V prípade, že sú v Zmluve dojednania odlišné od ustanovení týchto VOP, prednosť má úprava v Zmluve.
  14. Všetky návrhy Zmlúv (ďalej len „Návrhy“), ktoré Poskytovateľ zaslal Klientovi a neboli Klientom podpísané a doručené späť Poskytovateľovi, sa považujú ako Klientom akceptované, ak Klient začal plniť svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Návrhov. Za deň platnosti a účinnosti Zmluvy uzatvorenej prijatím Návrhov sa považuje deň, keď Klient prvýkrát splnil akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z Návrhov.
  15. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť VOP alebo ich nahradiť novými všeobecnými obchodnými podmienkami. Poskytovateľ je povinný o ich zmene informovať Klienta najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny prostredníctvom svojho webového sídla alebo zaslaním oznámenia Klientovi písomne (prípadne e-mailom). Ak Klient nesúhlasí so zmenou VOP, ktorú mu Poskytovateľ oznámil v zmysle tohto bodu a táto zmena má za následok podstatnú zmenu predmetu Zmluvy, práv a povinností vyplývajúcich Klientovi zo Zmluvy, je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť doručené Poskytovateľovi najneskôr 15 dní pred plánovaným dňom účinnosti zmeny VOP. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú doručením odstúpenia Klienta od Zmluvy. Ak dôvodom odstúpenia bol nesúhlas so zmenou VOP, v čase od nadobudnutia účinnosti zmien VOP do zániku Zmluvy sa na zmluvný vzťah aplikujú zmenené VOP. V prípade, že Klient po uverejnení oznámenia Poskytovateľom neodstúpi od Zmluvy spôsobom vymedzeným v tomto bode alebo sa s Poskytovateľom nedohodne inak, znamená to, že Klient akceptoval návrh na zmenu VOP a je povinný plniť Zmluvu podľa nových/zmenených VOP, ktoré sú potom pre obe Zmluvné strany záväzné.
  1. Klient nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté za základe Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
  2. Za platný prejav vôle Poskytovateľa sa považuje aj taký prejav, ktorý je uskutočnený na listine vyhotovenej Poskytovateľom so skenovaným podpisom oprávnených osôb zastupujúcich Poskytovateľa.
  3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. júna 2020.
  4. Platnosť týchto VOP zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok, ktoré nahradia tieto VOP.

Nenechaj  si nič ujsť!

Prihlás sa k odberu newsletteru a už ti nikdy neunikne žiadná novinka.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

On-line formulár / objednávka služby

Zadaj tvoje kontaktné údaje

support

Potrebuješ pomôcť s vypĺňaním?